Tłumaczenie materiałów marki Firefox

Ten dokument stanowi punkt odniesienia podczas pisania i tłumaczenia tekstów. Ułatwia też optymalne przygotowanie i dbanie o spójność materiałów. Odzwierciedla on zawsze aktualny kontekst i jest stale aktualizowany stosownie do zmieniającego się sposobu komunikacji oraz wizerunku marki.

Jak te informacje pomagają tłumaczyć teksty marketingowe marki Firefox?

Przewodnik ma na celu zaznajomić tłumaczy z marką Firefox oraz wskazać kierunek, jaki powinni obierać podczas tłumaczenia tekstów na swój język. Poza przewodnikiem udostępnimy zatwierdzony, wewnętrzny wykaz preferencji w zakresie słownictwa i pisowni, który również usprawni tłumaczenie.

Tekstów dla naszej marki nie należy tłumaczyć słowo w słowo. Powinny one odzwierciedlać osobowość i ton marki, a także wychodzić naprzeciw niuansom kulturowym i językowym odbiorców docelowych. Przekaz emocjonalny i dorozumiany tekstu źródłowego powinien zostać za każdym razem odpowiednio dostosowany do charakterystyki języka docelowego.

O marce Firefox – kim jesteśmy

Firefox to nie tylko marka przeglądarki, to marka niezależna, podważająca status quo i walcząca o prawa użytkowników online.

We wszystkim, co robimy, na pierwszym miejscu zawsze stawiamy prawa i potrzeby użytkowników. Jako firma technologiczna zawsze cenimy ludzi ponad zyski.

Etos marki Firefox to wypadkowa naszych zasad oraz wartości naszych pozostałych marek.

(Mozilla to organizacja non-profit odpowiadająca za przeglądarkę Firefox).

Obietnica marki:

Firefox walczy w Twoim imieniu

O co walczymy:

Firefox walczy o dobro naszych użytkowników poprzez tworzenie produktów, które oddają im kontrolę i władzę nad swoim życiem online.

Produkty:

Osobowość i ton głosu

Kto jest naszym odbiorcą?

Naszych odbiorców docelowych określamy jako świadomych wyboru, tzn. podejmujących lub chcących podejmować świadome decyzje dotyczące swojej aktywności online i offline.

Świadomi wyboru:

  • mają preferencje i podejmują decyzje w sposób rozważny i przemyślany;
  • starają się działać w myśl swoich wartości i ideałów;
  • są wymagającymi klientami;
  • często szukają informacji, aby zrozumieć dostępne możliwości.

Świadomi wyboru dzielą się na dwie konkretne podgrupy, do których staramy się docierać z przekazem: dbający o poufność i przygodowi promotorzy.

Dbający o poufność:

  • najprawdopodobniej są użytkownikami przeglądarki Firefox;
  • stawiają prywatność na pierwszym miejscu i są gotowi zapłacić, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo online;
  • są przekonani, że internet powinien chronić swoich użytkowników.

Przygodowi promotorzy:

  • podążają za trendami i je ustalają;
  • chcą, aby ich znajomi i fani dostrzegali ich trafne decyzje;
  • starają się zachęcić swoją społeczność do przemyślanych decyzji.

Atrybuty i osobowość marki Firefox

AtrybutOsobowość marki Firefox
Pewna siebieFirefox działa zgodnie swoimi przekonaniami oraz z pewnością siebie prezentuje zdecydowane poglądy. Nasze produkty dowodzą, że to wizja naszej marki stanowi nasz motor napędowy. Wszystkie nasze działania wynikają z etosu marki. I z takim właśnie przekazem chcemy docierać do użytkowników i partnerów.
OtwartaFirefox wierzy, że internet powinien być otwarty, dostępny i bezpieczny dla wszystkich. Zależy nam na otwartości rozmów i współpracy. Mamy otwarty umysł, otwarte serce i otwarte zaplecze w myśl idei open source. Nieodłącznym elementem naszej marki jest globalny punkt widzenia. Mówimy wieloma językami i staramy się patrzeć na świat z różnych perspektyw.
UprzejmaFirefox przewiduje potrzeby użytkowników oraz oferuje rozwiązania i alternatywy w przypadkach, gdy wolność i swoboda użytkowników są zagrożone lub ograniczone. Chcemy jak najlepiej dla naszych użytkowników i świata, dlatego sami dajemy przykład. Tworzymy lepsze produkty, podejmujemy rozmowy, wykazujemy otwartość i chęć współpracy, kształcimy siebie i innych oraz uświadamiamy użytkowników. Tym sposobem wykazujemy empatię wobec wszystkich.
RadykalnaFirefox podważa status quo i powszechne praktyki gigantów technologicznych oraz śmiało pracuje na rzecz lepszego internetu. Optymistyczne postrzeganie przyszłości internetu to podejście radykalne. Równie radykalne jest stawianie potrzeb użytkowników ponad naszymi. Podważamy status quo, ponieważ naszym zdaniem tak należy robić.

Osobowość marki Firefox to wypadkowa mieszanki tych cech. Zależnie od kontekstu pewne z nich mogą być mniej lub bardziej widoczne.

Matryca osobowości Firefox

Ton głosu

Oto nasz ton głosu i wybory językowe:

Ton głosu
Bezpośredni, jasny i zrozumiałyChcemy, aby użytkownicy nas doskonale rozumieli, dlatego używamy słów i zwrotów, które wszyscy rozumieją.
ZwięzłyNasze nagłówki i zdania są krótkie, a wezwania do działania — przejrzyste. Unikamy skomplikowanej składni lub zdań bez faktycznej wartości dodanej.
AutentycznyNasze przekazy — podobnie jak nasze produkty — są przeznaczone dla ludzi. Rozmawiamy z użytkownikami naturalnym językiem, jak równy z równym.
NaturalnyStosujemy stronę czynną, a biernej unikamy. Staramy się nie pisać stylem bezosobowym. Jedno długie zdanie wolimy zastąpić dwoma krótkimi.
Pełny szacunkuOkazujemy szacunek, ale nie jesteśmy zbyt formalni.
ZabawnyJesteśmy zabawni, ale nie przesadzamy z żartami.
StosownyKomunikujemy się z użytkownikami w kanałach, z których już korzystają. Powinni od razu rozumieć nasz przekaz i czuć osobistą więź z nami. Nawiązania kulturowe muszą mieć sens i pasować do rynku. Nie tłumaczymy ich dosłownie w oderwaniu od kontekstu kulturowego.
Optymistyczny i motywującyWierzymy w pozytywną przyszłość internetu. I choć czasami mówimy o problemach lub trudnościach, preferujemy optymizm.
KreatywnyInformacja i jasność przekazu są najważniejsze. Lubimy jednak kreatywny i ciekawy język. Nie chcemy brzmieć nudno ani nijako. Staramy się unikać marketingowych frazesów.

Glosariusz / terminologia (WERSJA ROBOCZA)

W przypadku wątpliwości można skorzystać z narzędzia Transvision. Jednak wyniki wyszukiwania często zawierają starsze wersje tłumaczeń (nierzadko formalnie odnoszące się do użytkownika), dlatego priorytet mają poniższe materiały.